Contractenrecht

Bijna dagelijks sluit u overeenkomsten, ook zonder dat u zich daarvan bewust bent, zoals bij het kopen van boodschappen in de supermarkt. In andere gevallen is het wel duidelijk dat u een overeenkomst sluit, zoals bij de huur of koop van een woning. Op deze en andere overeenkomsten is het contractenrecht van toepassing.

Het contractenrecht wordt ook wel verbintenissenrecht genoemd en is onderdeel van het civiele recht. In het civiele recht gaat het om rechtsverhoudingen of verbintenissen tussen natuurlijke personen of rechtspersonen onderling.

Contracten kunnen vormvrij worden aangegaan. Dat betekent dat een contract zowel schriftelijk als mondeling kan worden afgesloten. Wij adviseren echter overeenkomsten schriftelijk vast te leggen. Dit versterkt uw bewijspositie in het geval het tot een geschil komt.

 

Wat kunnen onze Contractenrecht Advocaten voor u betekenen?

Indien u een geschil heeft over een overeenkomst of contract verdient het aanbeveling een goede en ervaren contractenrecht advocaat in te schakelen. Afhankelijk van uw situatie, kan het niet ondernemen van actie grote gevolgen voor u hebben.

Onze Contractenrecht advocaten kunnen u helpen uw belangen te behartigen. Dit geldt zowel voor zaken waarin u zich wilt verweren tegen een vordering als voor zaken waarin u iets te vorderen heeft van een ander. Ook het adviseren rondom de vaststelling van contracten behoort tot onze dienstverlening. Waar mogelijk, vragen wij voor u gesubsidieerde rechtsbijstand aan, zodat onze dienstverlening voor u vrijwel kosteloos is (pro deo).

Mocht u een vraag hebben en hier direct contact over willen hebben, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor via 071-887-79-61.

 

Wij adviseren in de volgende zaken.

 

Rechtshandeling en overeenkomst, nietig verklaring bij onjuiste of onvolledige informatie.

Indien u een overeenkomst bent aangegaan, op basis van informatie van de aanbiedende partij die onjuist of onvolledig blijkt te zijn, kan de overeenkomst nietig worden verklaard. Voorwaarde daarbij is dat u het gebrek niet kende en ook niet hoefde te kennen. Lees meer.

 

Wilsgebreken

Een wilsgebrek houdt in dat sprake is van een gebrek bij het vormen van de wil bij één van de contractspartijen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor het ontstaan van wilsgebreken. U kunt meer informatie vinden op de pagina’s ‘Dwaling’, ‘Bedrog’, ‘Bedreiging’ en ‘Misbruik van omstandigheden’.  Lees meer.

 

Wilsgebreken: Dwaling

Bij dwaling is één van beide partijen of zijn beide partijen van onjuiste informatie uitgegaan.Als sprake is van dwaling, is het gevolg dat de rechtshandeling (de tussen partijen gesloten overeenkomst) vernietigbaar is.

De partij die gedwaald heeft en dus van verkeerde informatie is uitgegaan, kan de rechtshandeling in beginsel vernietigen. Als de rechtshandeling vernietigd wordt, is de rechtshandeling juridisch gezien nooit aangegaan.  Lees meer.

 

Wilsgebreken: Bedreiging

Er is sprake van bedreiging als iemand een ander gedwongen een rechtshandeling laat verrichten door hem (of een bekende van hem) te bedreigen met schade aan hem of aan een van zijn goederen. De bedreiging moet van dien aard zijn dat een redelijke oordelend mens het als bedreigend zou hebben ervaren.  Lees meer.

 

Wilsgebreken: Bedrog

Als twee partijen een overeenkomst aangaan, doen ze dat op basis van de informatie zij op dat moment hebben. Er kan dan sprake zijn van dwaling. Echter, als de informatie bewust verkeerd is gegeven, is mogelijk sprake van bedrog. Het gaat hier niet om strafrechtelijk bedrog, maar om civielrechtelijk bedrog, dat aan de orde is bij het sluiten van overeenkomsten. Lees meer.

 

Wilsgebeken: Misbruik van omstandigheden

Het misbruik kan zich voordoen in twee varianten: het verrichten van een rechtshandeling of het bevorderen van een rechtshandeling, terwijl degene die daarvoor verantwoordelijk is, weet of moet weten dat hij dit niet mag doen. Als sprake is van misbruik van omstandigheden bij het sluiten van een overeenkomst, is die overeenkomst vernietigbaar. Dat betekent dat het slachtoffer, dus degene van wie misbruik gemaakt is, de overeenkomst kan vernietigen. Lees meer.

 

Consumentenkoop en Consumentenrechten

Van een consumentenkoop is sprake als er een koopovereenkomst betreffende een roerende zaak wordt gesloten tussen een professionele verkoper en een consument, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De rechten die de consument heeft zijn veelal van dwingend recht. Dit betekent dat daarvan niet kan worden afgeweken ten nadele van de consument. Lees meer.

 

Non-conformiteit

Indien u een koopovereenkomst sluit en het verkochte product niet de eigenschappen heeft die u mocht verwachten, is sprake van non-conformiteit. Wat u mocht verwachten op grond van de koopovereenkomst, hangt af van de aard van het product en de mededelingen die de verkoper daarover aan u heeft gedaan. Lees meer.

 

Wanprestatie en aansprakelijkheid; nakoming, schadevergoeding, ontbinding en opschorting

Contractuele aansprakelijkheidsrecht. Als twee partijen een overeenkomst sluiten en één van deze partijen zijn verplichting niet nakomt en hem dit kan worden toegerekend, is sprake van een tekortkoming in de nakoming (wanprestatie). Lees meer.

 

Onrechtmatige daad

In het civiele recht kan op verschillende manieren aansprakelijkheid ontstaan. Het gaat hierbij om contractuele aansprakelijkheid (wanprestatie) en onrechtmatige daad. Als sprake is van aansprakelijkheid, kan schadevergoeding worden gevorderd. Lees meer.

 

Kwalitatieve aansprakelijkheid

Het verbintenissenrecht kent twee vormen van aansprakelijkheid. Ten eerste kan sprake zijn van schuldaansprakelijkheid. Dat betekent dat u aansprakelijkheid bent voor uw eigen gedrag. Daarnaast kunt u aansprakelijk zijn voor het gedrag van een ander. Dit wordt risicoaansprakelijkheid (kwalitatieve aansprakelijkheid) genoemd. Lees meer.

 

Productaansprakelijkheid

De wet bepaalt dat de producent of fabrikant aansprakelijk is voor schade die veroorzaakt wordt door een gebrekkig product dat door hem in het verkeer is gebracht. Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten. Als uitgangspunt geldt dat wat een redelijk gebruiker van het product, bij normaal gebruik, mag verwachten. Lees meer.

 

Zaakwaarneming

Aansprakelijkheid uit rechtmatige daad vloeit voort uit daden die, op grond van de wet, een verplichting tot schadevergoeding kunnen doen ontstaan. Maar, zij behoren niet tot de onrechtmatige daad. Hieronder vallen onder meer zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. Lees meer.

 

Onverschuldigde betaling

Indien iemand aan een ander een geldsom of goed heeft gegeven zonder dat er een reden (rechtsgrond) voor de betaling (zoals een koopovereenkomst) was, dan kan hij de geldsom of het goed terugvorderen door een beroep te doen op onverschuldigde betaling. Lees meer.

 

Ongerechtvaardigde verrijking

Indien iemand verrijkt is ten koste van een ander en die verrijking onrechtvaardig is geweest is sprake van ongerechtvaardigde verrijking. Voor een beroep op ongerechtvaardigde verrijking is vereist dat iemand verrijkt is ten koste van een ander én die verrijking bovendien ongerechtvaardigd is. Lees meer.

 

Volmacht en vertegenwoordiging

De wet geeft U de mogelijkheid om een volmacht te geven aan een ander, zodat hij/zij in uw naam een overeenkomst of rechtshandeling kan sluiten.

Een volmacht werkt als volgt. In de normale situatie is een rechtshandeling alleen bindend voor partijen die betrokken zijn. Als A en B een overeenkomst aangaan, dan geldt zij tussen A en B. C staat buiten deze rechtsverhouding.

Door het geven van een volmacht kunnen er rechtshandelingen in naam van een volmachtgever worden verricht. Daardoor wordt niet de gevolmachtigde, maar de volmachtgever gebonden. Als C een volmacht geeft aan B, kan B een rechtshandeling tussen A en C tot stand brengen. Lees meer.

 

Cessie (overdracht van vorderingen)

Als de schuldeiser een vordering heeft op een schuldenaar, zal de schuldeiser meestal zelf zijn recht halen. Er zijn echter gevallen waarin de schuldeiser zijn vordering aan een ander overdraagt. Dit noemt men cessie. Lees meer.

 

Verrekening

Verrekening is een recht dat door de wet wordt toegekend en waarop een beroep gedaan moet worden. Verrekenen van vorderingen is ook mogelijk als één van beide betrokken partijen het oneens is met verrekening. Verrekening is mogelijk, mits aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Lees meer.

 

Incasso’s

Als ondernemer of als particulier wenst u, gelet op de risico’s van niet-voldoening daarvan, dat uw facturen worden voldaan. Bij de incasso van openstaande facturen moet rekening worden gehouden met toonzetting en timing. Door een geprofessionaliseerd debiteurenbeleid kan u veel problemen voorkomen. Lees meer.

 

Beslag en beslaglegging

Het executie- en beslagrecht geeft regels die ervoor zorgen dat een rechterlijke uitspraak afdwingbaar is. Via deze regels kan beslag worden gelegd op de bezittingen van een ander. Zowel roerende goederen en zaken als onroerende goederen en zaken kunnen vatbaar zijn voor beslag. Lees meer.

 

Vaststellingsovereenkomst en minnelijke regeling

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die als doel heeft om bepaalde zaken tussen twee of meer partijen vast te leggen. Partijen kunnen in een vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld afpreken duidelijkheid te verschaffen over onzekerheid of een geschil tussen partijen. Het kan dan gaan om het vastleggen van afspraken na het einde van de arbeidsovereenkomst of de hoogte van een schadevergoeding. Lees meer.

 

Huurrecht

Voor elk type huur bestaat een eigen wettelijk regime. De la Parra Advocaten is gespecialiseerd in de huur van woonruimte. De wet biedt huurders van een woning een sterke huurbescherming. Dit gebeurt onder meer in de vorm van dwingend recht. Het is bij het sluiten van een huurovereenkomst niet mogelijk om ten nadele van de huurder van deze regels af te wijken. Daarom wordt bij het sluiten van een huurovereenkomst aangeraden u te laten adviseren door onze huurrechtadvocaten over de juridische kant van Uw huurovereenkomst. Lees meer.

 

Burenrecht (algemene hinder en overlast)

Er zijn tal van soorten (onrechtmatige) hinder denkbaar in het burenrecht. De meest gangbare voorbeelden zijn:

Buren die geluidsoverlast veroorzaken

Buren die uw privacy beperken of bedreigen

Overhangende takken of bomen die het zonlicht uit uw tuin wegnemen (verminderde lichtinval)

Stankoverlast

Uitgebreide bouwplannen.

Soms zult u hinder moet dulden, terwijl in andere gevallen de hinder die uw buren veroorzaken dermate ernstig is dat sprake is van onrechtmatige hinder. Lees meer.

 

Burenrecht bij bouwen en verbouwen

Door (ver)bouwingen kan overlast op uw eigen perceel ontstaan, zoals geluidsoverlast, maar ook blijvende overlast. Meestal moet hinder geduld worden, tenzij sprake is van onrechtmatige hinder. Bij verbouwingen gaat het om het verplaatsen van de erfafscheiding of een aanbouw, die bijvoorbeeld de privacy van de buren inperken. Lees meer.

 

Burenrecht en bomen, struiken en hagen

Ook bomen en struiken kunnen overlast veroorzaken. Overlast door bomen komt bijvoorbeeld voor als bomen de lichtinval op een ander erf beperken. Dit kan onrechtmatig zijn. Ook hier geldt de hoofdregel van het burenrecht: het is voor een eigenaar van een erf niet toegestaan om eigenaars van andere erven onrechtmatig te hinderen. Lees meer.

 

Burenrecht en wateroverlast

Mogelijk ondervindt u wateroverlast van uw buren. De hoofdregel in het burenrecht luidt dat het voor een eigenaar van een erf niet toegestaan om eigenaars van andere erven onrechtmatig te hinderen. Dit betekent dat niet elke vorm van hinder verboden is, maar alleen als zij onrechtmatig is.
Het is verboden onrechtmatige hinder toe te brengen aan eigenaars van andere erven door het wijzigen van onder meer de hoeveelheid water op een erf. Lees meer.

 

Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren / Vereniging van Eigenaars (VvE) is een vereniging van eigenaren van de woningen, die onderdeel zijn van een appartementencomplex. De VvE zorgt ervoor dat het appartementencomplex onderhouden wordt en dat de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren, voor zo ver mogelijk, behartigd worden. De Vereniging van Eigenaars is een rechtspersoon en kan zelfstandig besluiten nemen. Echter, er komen regelmatig geschillen voor binnen VvE’s. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. Lees meer.

 

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer een opdracht van de opdrachtgever accepteert. Deze overeenkomst moet worden onderscheiden van de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van aanneming van werk. De opdracht moet betrekking hebben op het verrichten van werkzaamheden. Beide partijen hebben een aantal verplichtingen. Lees meer.

 

Aanneming van werk

De aannemingsovereenkomst betreft de aanneming van werk. Deze overeenkomst moet worden onderscheiden van de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht. Aanneming van werk betekent dat partij A, de aannemer, met partij B, de opdrachtgever, afspreekt om voor B buiten dienstbetrekking (zonder arbeidsovereenkomst) een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen. Daarvoor moet de opdrachtgever een afgesproken geldsom betalen aan de aannemer. De aannemer mag het werk uitbesteden aan iemand anders en hoeft de werkzaamheden niet zelf uit te voeren. Maar: de aannemer blijft verantwoordelijk voor het werk. Lees meer.

 

DISCLAIMER
Via de website van De la Parra Advocaten wordt algemene informatie verstrekt over De la Parra Advocaten en/of juridische of andere onderwerpen. Voor zover het juridische onderwerpen betreft, is niet beoogd om juridisch advies voor concrete situaties te verlenen. De informatie op de website van De la Parra Advocaten wordt door ons kantoor met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet ingestaan worden. De la Parra Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de op de website en anderszins aangeboden informatie. Verwijzingen via De la Parra Advocaten naar externe bronnen en websites, die niet door De la Parra Advocaten worden onderhouden, zijn louter opgenomen om de bezoeker van de website te informeren. Hoewel De la Parra Advocaten zeer selectief te werk gaat ten aanzien van de externe bronnen waarnaar wordt verwezen, kan het kantoor niet instaan voor de inhoud en de werking daarvan. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop aangeboden worden. Het is de bezoeker van de website van De la Parra Advocaten niet toegestaan deze informatie te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De la Parra Advocaten.