+31 071 88 77 961

Maandag - Vrijdag
09:00 tot 17:30 uur

info@delaparra.nl

Wij reageren zo snel mogelijk

Algemene voorwaarden

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De la Parra Advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Hierbij wordt de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW volledig uitgesloten.
 Een opdracht inzake juridische dienstverlening tussen De la Parra Advocatuur en de opdrachtgever komt eerst tot stand nadat de opdracht door De la Parra Advocatuur schriftelijk is bevestigd of, bij gebreke van die bevestiging, doordat zij daadwerkelijk werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever uitvoert.

 

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen De la Parra Advocatuur en de opdrachtgever. Hieronder zijn ook alle vervolgopdrachten begrepen. Voor zover de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden afwijst en naar andere algemene voorwaarden verwijst, die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, geldt het Nederlands recht, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

 

 

3. De uitvoering van de verstrekte opdrachten door De la Parra Advocatuur geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht of de ter uitvoering van verrichte werkzaamheden.

 

 

4. Bij de uitvoering van de in verband met een verstrekte opdracht te verrichten werkzaamheden, zal De la Parra Advocatuur zo veel als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De la Parra Advocatuur is gerechtigd om bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen en door deze derden gebruikte aansprakelijkheidsbeperkingen namens de opdrachtgever te aanvaarden. De la Parra Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden, noch voor schade die hiermee in verband staat.

 

 

5. Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst derden door De la Parra Advocatuur worden ingeschakeld, is het haar toegestaan deze informatie ter kennis van die derden te brengen, tenzij de opdrachtgever vooraf heeft aangegeven dat hiervoor eerst zijn toestemming moet worden verzocht.

 

 

6. Facturering van de verrichte werkzaamheden vindt in beginsel maandelijks plaats. De kosten van de werkzaamheden zullen op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht op basis van de geldende uurtarieven te vermeerderen met BTW. Het door De la Parra Advocatuur gehanteerde uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd, waarbij in ieder geval aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkeling van het prijsindexcijfer. De la Parra Advocatuur zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt, zoals (maar niet beperkt tot) koerierskosten, procureurskosten, vertaalkosten en griffiekosten, separaat aan de opdrachtgever in rekening brengen. Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. Wanneer met de opdrachtgever is afgesproken dat deze een voorschot dient te betalen voordat met de werkzaamheden zal worden begonnen, zal dit voorschot met de laatste factuur in verband met de verstrekte opdracht worden verrekend. Bij het uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever automatisch in verzuim en is De la Parra Advocatuur gerechtigd wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Indien betaling na eerste aanmaning uitblijft, kan De la Parra Advocatuur buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.

 

 

7. Indien een opdracht behandeld wordt op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand, is de opdrachtgever de eigen bijdrage verschuldigd en verplicht tot de overige betalingen die in de toepasselijke regelgeving zijn vastgelegd. Indien de opdrachtgever als verdachte van een strafbaar feit, in afwachting van zijn proces, in voorlopige hechtenis zit, kan hij op last van de rechter een advocaat toegewezen krijgen. De Raad voor Rechtsbijstand kan besluiten de kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand terug te vorderen, indien de opdrachtgever onherroepelijk wordt veroordeeld. Deze terugvordering blijft echter achterwege als de strafzaak tegen de opdrachtgever volledig is geseponeerd of als hij volledig is vrijgesproken, ontslagen is van alle rechtsvervolging of schuldig verklaard is zonder het opleggen van een straf of maatregel.

 

 

8. Wanneer communicatie tussen de opdrachtgever en De la Parra Advocatuur plaatsvindt door gebruikmaking van elektronische technieken, waaronder onder meer wordt begrepen e-mail en internet, dienen beide partijen zorg te dragen voor beveiliging hiervan door middel van gebruikmaking van standaard gangbare virusbeveiliging. Geen van de partijen is – wanneer hieraan is voldaan – ten opzichte van de andere partij aansprakelijk voor schade in verband met overgebrachte virussen, waaronder mede wordt begrepen schade in verband met daaruit voortvloeiende beschadigingen van over te brengen databestanden, beschadigingen van andere bestanden of gegevens op de computersystemen bij de andere partij of kosten voor het verhelpen of het repareren daarvan. De verzending van berichten geschiedt ongeëncrypteerd, tenzij door partijen vóór verzending uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer door de opdrachtgever, naar zijn mening, belangrijke berichten aan De la Parra Advocatuur zijn verzonden, dient hij te verifiëren of deze berichten de geadresseerde bij De la Parra Advocatuur tijdig en in onbeschadigde toestand hebben bereikt.

 

 

9. Iedere aansprakelijkheid van De la Parra Advocatuur voor schade is beperkt tot het door de verzekeraar van De la Parra Advocatuur te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico van De la Parra Advocatuur onder die verzekering. Wanneer de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan is de totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door de opdrachtgever aan De la Parra Advocatuur is betaald, tot een maximum van EUR 100.000. De in dit punt bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van grove schuld of een opzettelijke tekortkoming van De la Parra Advocatuur. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens natuurlijke personen, werknemers, directeuren, of vennootschappen die bij De la Parra Advocatuur in dienst zijn of waarmee De la Parra Advocatuur in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, en die voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. De opdrachtgever zal De la Parra Advocatuur – en de hiervoor genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen – vrijwaren voor alle aanspraken van derden in het kader van de verrichte of te verrichten werkzaamheden.

 

 

10. De la Parra Advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor van De la Parra Advocatuur en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat de opdrachtgever de klachten eerst aan De la Parra Advocatuur kenbaar maakt. Deze klachten worden afgehandeld conform de Kantoorklachtenregeling De la Parra Advocatuur. Slaagt De la Parra Advocatuur er niet in de klachten van de opdrachtgever te verhelpen, dan kunnen deze worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement dat eveneens op het kantoor van De la Parra Advocatuur ter inzage ligt. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet dat reglement in bindend advies tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door De la Parra Advocatuur wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies, indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het reglement in arbitrage. 
Een korte uitleg van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is te vinden op de website van De la Parra Advocatuur.

 

 

11. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen. De opdrachtgever dient bij een opzegging ten minste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht.

 

 

12. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden waarop die aanspraken betrekking hebben, zijn verricht tenzij de eventuele rechten van de opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen.

 

 

13. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met de opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, onverminderd de bevoegdheid van De la Parra Advocatuur om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie – bij afwezigheid van deze bepaling – bevoegdheid zou toekomen.

 

 

14. De la Parra Advocatuur behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe en lopende overeenkomsten. Ingeval van wijziging zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 

 

15. Op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) dient de identiteit van de opdrachtgever te worden vastgesteld. De identificatie van een Nederlandse rechtspersoon wordt enerzijds vastgesteld aan de hand van een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister en anderzijds aan de hand van een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger van deze rechtspersoon. De la Parra Advocatuur zal zorgdragen voor de aanvraag van een uittreksel.

 

 

16. De la Parra Advocatuur is, gelet op de geldende wetgeving, waaronder begrepen de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme, verplicht om de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en om onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland te melden. Door aan De la Parra Advocatuur een opdracht te verstrekken, stemt de opdrachtgever in hiermee bekend te zijn en verleent hij, voor zover nodig, daartoe zijn toestemming.

 

 

17. Na beëindiging van de werkzaamheden voor de opdrachtgever zal De la Parra Advocatuur het dossier archiveren. De la Parra Advocatuur behoudt zich het recht voor het dossier vijf jaren na archivering te vernietigen.

 

 

18. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, heeft het in de opdrachtbevestiging bepaalde voorrang.

 

 

19. De la Parra Advocatuur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 52384845.