Geef je op: Rechtsbijstand in de gevangenis

Op donderdag 18 oktober 2018 wordt de SDU-cursus “klachtzaken van gedetineerden” gegeven door de advocaten van ons kantoor. Voor rechtshulpverleners. Cursuslocatie is het Van der Valk hotel in Veenendaal. Tips&trics op het gebied van: geldende regelgeving, procedurele aspecten, controle- en strafmaatregelen en financiële aspecten. Medewerkers van de Commissie van Toezicht zijn ook aanwezig voor al uw vragen. https://lnkd.in/ecUMzjA

Tampering with references

Research from Wall Street Journal reveals that shopkeepers pay employees from Amazon to make bad references “go away” (deleted). This is nothing new buts hurts nevertheless. When buying any product or any service anywhere one must always find a (over) critical and factual reference that points out that something specific was missing or insufficiant. The absence is often (not always) a clear indication of tampering. Same often goes for the written witness testimony that goes one flat way.

Foto: nrcnext.nl

Wil ik dat drie of één raadsheren naar mij luisteren?

Een voordeel van (arbeidsrechtelijk) hoger beroep is dat er in principe meervoudig wordt gekeken naar de zaak. Dus door drie raadsheren. Dit geldt ook voor de inhoudelijke behandeling, ook daar luisteren drie raadsheren. De Hoge Raad heeft aangegeven dat dit ook het uitgangspunt moet zijn en enkelvoudig niet. Dat stelt gerust na een Kantonrechter te hebben meegemaakt met een breed werkgebied en een rits (6-8) aan zittingen op een dag. Meer dan eens worden de kleinere maar ook in het oog springende praktische details waarover een oordeel is gevraagd door die Kantonrechter vergeten. Het Hof Den Haag ziet de voordelen in van enkelvoudige behandeling en vraagt (zoals het hoort) van te voren en daarna nogmaals mondeling. Net voordat de inhoudelijke behandeling begint. Je kunt dan hiertegen bezwaar maken.

Bezwaar maken pas op de zitting leidt ertoe dat iedereen is verschenen (en zich heeft voorbereid), maar dat de zitting niet doorgaat. Als het goed is zal het Hof dan alsnog een latere datum bepalen (lees: veel later omdat drie raadsheren beschikbaar moeten zijn). Het is dus niet aan te bevelen om pas op de zitting bezwaar te maken. Vooraf bezwaar maken bespaart voorbereiding, blijft over het langere wachten. Dit komt dan eigenlijk voor risico voor de wachtende. Het hangt van de zaak af wat het beste is en zelfs dan is dat vooraf niet goed te zeggen. Dat de zaak sneller wordt behandeld heeft vaak de voorkeur. Maar wat als pas op de zitting (en nadat is aangegeven geen bezwaar te hebben) toch blijkt dat enkelvoudige behandeling helemaal geen goed idee is? Als blijkt dat drie raadsheren – die laatste kans voor cassatie (waarin de feiten in principe niet meer worden behandeld) – toch gewenst zijn?! Gewoon omdat op de klompen wordt aangevoeld dat dit een beter idee is. Bijvoorbeeld omdat de raadsheer het proces-verbaal zo inricht dat men zich kan afvragen of er wel voldoende is opgeschreven wat er is gezegd en relevant is. Bel ons, voor advies daarover.

Foto: voetbalprimeur.nl

Ban criminaliteit uit (maar laat mij wel met rust)

In Singapore wordt druk gewerkt aan het plaatsen van 100.000 lantaarnpalen met gezichtsherkenningtech. De proef start begin volgend jaar. Hierdoor wordt ieder gezicht op straat door de database gehaald. Voor anti-terreur operaties en crowd analytics. In Oakland USA wordt juist deze maand een conceptwetsvoorstel beoordeeld, waarmee het policy surveillence sterk wordt beperkt. Gebruik van bijv. drones, nummerbordscanners, biometrische data moet eerst door een Privacy commissie worden beoordeeld. In beide landen is er veel weerstand vanwege privacy inbreuken en bijv. profilering. Tegen te houden zijn deze opsporingsmogelijkheden met tech niet. Het verontrustende van dit soort tech is (pioniergedrag zie je ook al langskomen in NL rechtspraak), dat het erg verleidelijk is om te gebruiken. Ook al mag het lang niet altijd. Het biedt in ieder geval een prachtig begin van een wel legaal onderzoek dat veel gerichter kan plaatsvinden. Dat scheelt veel capaciteit, die bij de overheids- en speciale diensten altijd schaars is. Hoewel aanbestedingsperikelen en politiek/wetgeving vertragen, zal Nederland niet als laatste in de rij willen staan. Kijk naar de oude sleepwet zonder aanpassingen die toch alvast is ingegaan.

Foto: Sensetime

De kunst van afleiding met technologie (distraction tech crime)

De FBI werd bij een van de eigen bevrijdingsoperaties vorig jaar opgeschrikt door een zwerm van drones die werd ingezet door criminelen. Ze vlogen de FBI aan. Dit verstoorde de inzet en het zicht. Het inzetten van technologie als afleidingsmanoeuvre zal alleen maar toenemen. Voor terrorisme, politiek, liquidatie of gewoon geld. Het is aantrekkelijk omdat het chaos creëert en hierop praktisch geen (alomvattende) voorbereiding mogelijk is. Zeker als er direct en concreet gevaar voor leven dreigt door die afleiding. Bij een mix van onschuldige burgers, hulp- en speciale diensten door elkaar heen. Dat dit kan is niets nieuws. De schaal en het gemak waarop dit kan plaatsvinden neemt echter exponentieel toe.

Foto: de Limburger

Direct gezichten herkennen door de politie

Nu.nl meldt over het gebruik van gezichtsherkenningtechnologie door de politie. Met een smartphone-app stuurt de politie plaatjes naar het systeem (CATCH) waarmee deze kunnen worden vergeleken met de opgeslagen foto’s van personen. Handig bijvoorbeeld bij demonstraties, ongeregeldheden waarvoor ter beheersing veel mankracht nodig is. Zodra gezichtsherkenning ‘real time’ wordt gebruikt (dit is nog niet zo, maar gaat er van komen) kan de politie dus geautomatiseerd en direct gezichten herkennen. Dat biedt enorme kansen voor opsporing/veiligheid. Ik verwacht dat er de nodige manieren worden gevonden om die geautomatiseerde analyse te frustreren/onmogelijk te maken door de betrokken personen. Een interessante vraag is dan of je hier als overheid iets aan kan doen. De persoon die zorgt dat hij niet herkenbaar/analyseerbaar is voor gezichtsherkenning.

Uitbreiding van bevoegdheden FIOD

De Volkskrant meldt dat de uitbreiding van bevoegdheden deze zomer van de FIOD (o.a. zelfstandig afluisteren van gesprekken, infiltratie) zonder veel ruchtbaarheid is doorgevoerd. Dat klopt niet helemaal. De Raad voor Rechtspraak, de AP, het College van PG, het Platform BOD, de Politie en de Orde van Advocaten (2016) hebben hierover voorafgaand redelijk uitvoerig geadviseerd. De Orde gaat in diens advies met name in op de overige onderdelen uit het wetsvoorstel (getuigenbescherming en notificatie uitgevoerde bijzondere opsporingsbevoegdheden). De wetswijziging was uiteindelijk begin december 2017 een hamerstuk voor de Eerste Kamer (zonder de beraadslaging of stemming). Wellicht bedoelt de Volkskrant dat de voorgestelde wetswijzigingen niet zijn opgepikt door de media.

Heb ik als werknemer überhaupt nog privacy?

Tijdens werktijd privé berichten sturen (via Yahoo messenger) op de computer van werkgever gebeurt vaker.  Daarvoor worden ontslagen minder. Het gebeurde een Roemeense werknemer, die (met een lange adem) over de schending van het recht op een privéleven heeft geklaagd. Of de werkgever de inhoud van die berichten mag lezen is de vraag. Het Europese Hof (EHRM) vindt dat dat niet mag als de werknemer van te voren niet wordt gewaarschuwd over de aard (bijvoorbeeld die berichten opslaan, lezen en uitdraaien) en de omvang (hoe vaak/veel) van dat monitoren. Er moet bovendien voldoende noodzaak zijn om juist dit te doen, kijkend naar het doel en de belangen (bijvoorbeeld ICT veiligheid of aansprakelijkheid zoals bij illegaal downloaden). Het is niet snel noodzakelijk om de inhoud van die berichten te lezen lijkt me. Je zal er als werknemer niet vaak achter komen vrees ik. De overheid leest mee op alle apparaten, de werkgever in het slechtste geval (het kost wel wat) op al zijn apparaten.

AVG: Wanneer is het genoeg?

De AP meldt dat na aanwijzing het leerlingvolgsysteem van een aantal grote onderwijsinstellingen qua werkwijze is gewijzigd. Alleen die gegevens die de medewerker voor de uitvoering van zijn taak nodig heeft, zijn nu toegankelijk. Niet meer van alle leerlingen van de school. Dit valt onder het minimaliseren van de verwerking (ook inzage) van persoonsgegevens. Waarschijnlijk is het autorisatiebeleid van de onderwijsinstelling ook aangepast. Als men de AVG naar de letter uitvoert, dan is dit enorm (misschien te) verstrekkend en kostbaar voor veel instellingen/ondernemingen.