+31 071 88 77 961

Maandag - Vrijdag
09:00 tot 17:30 uur

info@delaparra.nl

Wij reageren zo snel mogelijk

Contractenrecht

Bijna dagelijks sluit u overeenkomsten, ook zonder dat u zich daarvan bewust bent, zoals bij het kopen van boodschappen in de supermarkt. In andere gevallen is het wel duidelijk dat u een overeenkomst sluit, zoals bij de huur of koop van een woning. Op deze en andere overeenkomsten is het contractenrecht van toepassing.

Het contractenrecht wordt ook wel verbintenissenrecht genoemd en is onderdeel van het civiele recht. In het civiele recht gaat het om rechtsverhoudingen of verbintenissen tussen natuurlijke personen of rechtspersonen onderling

Contracten kunnen vormvrij worden aangegaan. Dat betekent dat een contract zowel schriftelijk als mondeling kan worden afgesloten. Wij adviseren echter overeenkomsten schriftelijk vast te leggen. Dit versterkt uw bewijspositie in het geval het tot een geschil komt.

Wat kunnen onze Contractenrecht Advocaten voor u betekenen?

Indien u een geschil heeft over een overeenkomst of contract, dan verdient het de aanbeveling een goede en ervaren contractenrecht advocaat in te schakelen. Afhankelijk van uw situatie, kan het niet ondernemen van actie grote gevolgen voor u hebben.

Onze Contractenrecht advocaten kunnen u helpen uw belangen te behartigen. Dit geldt zowel voor zaken waarin u zich wilt verweren tegen een vordering als voor zaken waarin u iets te vorderen heeft van een ander. Ook het adviseren rondom de vaststelling van contracten behoort tot onze dienstverlening.

 

Mocht u een vraag hebben en hier direct contact over willen hebben, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor via 071-887-79-61.

Rechtshandeling en overeenkomst, nietig verklaring bij onjuiste of onvolledige informatie

Indien u een overeenkomst bent aangegaan die op basis van informatie van de aanbiedende partij die onjuist of onvolledig blijkt te zijn, kan de overeenkomst nietig worden verklaard. Voorwaarde daarbij is dat u het gebrek niet kende en ook niet hoefde te kennen. Lees meer.

Wilsgebreken

Een wilsgebrek houdt in dat sprake is van een gebrek bij het vormen van de wil bij één van de contractspartijen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor het ontstaan van wilsgebreken. U kunt meer informatie vinden op de pagina’s ‘Dwaling’, ‘Bedrog’, ‘Bedreiging’ en ‘Misbruik van omstandigheden’.

Consumentenkoop en consumentenrechten

Van een consumentenkoop is sprake als er een koopovereenkomst betreffende een roerende zaak wordt gesloten tussen een professionele verkoper en een consument, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De rechten die de consument heeft, zijn veelal van dwingend recht. Dit betekent dat daarvan niet kan worden afgeweken ten nadele van de consument.

Non-conformiteit

Indien u een koopovereenkomst sluit en het verkochte product niet de eigenschappen heeft die u mocht verwachten, is er sprake van non-conformiteit. Wat u mocht verwachten op grond van de koopovereenkomst, hangt af van de aard van het product en de mededelingen die de verkoper daarover aan u heeft gedaan.

Wanprestatie en aansprakelijkheid; nakoming, schadevergoeding, ontbinding en opschorting

Contractuele aansprakelijkheidsrecht. Als twee partijen een overeenkomst sluiten en één van deze partijen zijn verplichting niet nakomt, wat aan hem toe te rekenen valt, dan is er sprake van een tekortkoming in de nakoming (wanprestatie).

Onrechtmatige daad

In het civiele recht kan op verschillende manieren aansprakelijkheid ontstaan. Het gaat hierbij om contractuele aansprakelijkheid (wanprestatie) en onrechtmatige daad. Als er sprake is van aansprakelijkheid, dan kan schadevergoeding worden gevorderd.

Kwalitatieve aansprakelijkheid

Het verbintenissenrecht kent twee vormen van aansprakelijkheid. Ten eerste kan sprake zijn van schuldaansprakelijkheid. Dat betekent dat u aansprakelijkheid bent voor uw eigen gedrag. Daarnaast kunt u aansprakelijk zijn voor het gedrag van een ander. Dit wordt risicoaansprakelijkheid (kwalitatieve aansprakelijkheid) genoemd.

Productaansprakelijkheid

De wet bepaalt dat de producent of fabrikant aansprakelijk is voor schade die veroorzaakt wordt door een gebrekkig product, dat door hem in het verkeer is gebracht. Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten. Als uitgangspunt geldt dat wat een redelijk gebruiker van het product, bij normaal gebruik, mag verwachten.

Zaakwaarneming

Aansprakelijkheid uit rechtmatige daad vloeit voort uit daden die, op grond van de wet, een verplichting tot schadevergoeding kunnen doen ontstaan. Echter, behoren zij niet tot de onrechtmatige daad. Hieronder vallen onder meer zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking.

Onverschuldigde betaling

Indien iemand aan een ander een geldsom of goed heeft gegeven zonder dat er een reden (rechtsgrond) voor de betaling (zoals een koopovereenkomst) was, dan kan hij de geldsom of het goed terugvorderen door een beroep te doen op onverschuldigde betaling.

Ongerechtvaardigde verrijking

Indien iemand verrijkt is ten koste van een ander en die verrijking onrechtvaardig is geweest, is er sprake van ongerechtvaardigde verrijking. Voor een beroep op ongerechtvaardigde verrijking is vereist dat iemand verrijkt is ten koste van een ander én die verrijking bovendien ongerechtvaardigd is.

Volmacht en vertegenwoordiging

De wet geeft u de mogelijkheid om een volmacht te geven aan een ander, zodat hij/zij in uw naam een overeenkomst of rechtshandeling kan sluiten.

Een volmacht werkt als volgt. In de normale situatie is een rechtshandeling alleen bindend voor partijen die betrokken zijn. Als A en B een overeenkomst aangaan, dan geldt zij tussen A en B. C staat buiten deze rechtsverhouding.

Door het geven van een volmacht kunnen er rechtshandelingen in naam van een volmachtgever worden verricht. Daardoor wordt niet de gevolmachtigde, maar de volmachtgever gebonden. Als C een volmacht geeft aan B, dan kan B een rechtshandeling tussen A en C tot stand brengen.

Cessie (overdracht van vorderingen)

Als de schuldeiser een vordering heeft op een schuldenaar, dan zal de schuldeiser meestal zelf zijn recht halen. Er zijn echter gevallen waarin de schuldeiser zijn vordering aan een ander overdraagt. Dit noemt men cessie.

Verrekening

Verrekening is een recht dat door de wet wordt toegekend en waarop een beroep gedaan moet worden. Verrekenen van vorderingen is ook mogelijk als één van beide betrokken partijen het oneens is met verrekening. Verrekening is mogelijk, mits aan de voorwaarden daarvoor is voldaan.

Incasso's

Als ondernemer of als particulier wenst u, gelet op de risico’s van niet-voldoening daarvan, dat uw facturen worden voldaan. Bij de incasso van openstaande facturen moet rekening worden gehouden met toonzetting en timing. Door een geprofessionaliseerd debiteurenbeleid kan u veel problemen voorkomen.

Beslag en beslaglegging

Het executie- en beslagrecht geven regels die ervoor zorgen dat een rechterlijke uitspraak afdwingbaar is. Via deze regels kan beslag worden gelegd op de bezittingen van een ander. Zowel roerende goederen en zaken als onroerende goederen en zaken kunnen vatbaar zijn voor beslag.

Vaststellingsovereenkomst en minnelijke regeling

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die als doel heeft om bepaalde zaken tussen twee of meer partijen vast te leggen. Partijen kunnen in een vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld afspreken duidelijkheid te verschaffen over onzekerheid of een geschil tussen partijen. Het kan dan gaan om het vastleggen van afspraken na het einde van de arbeidsovereenkomst of de hoogte van een schadevergoeding.

Huurrecht

Voor elk type huur bestaat een eigen wettelijk regime. De la Parra Advocaten is gespecialiseerd in de huur van woonruimte. De wet biedt huurders van een woning een sterke huurbescherming. Dit gebeurt onder meer in de vorm van dwingend recht. Het is bij het sluiten van een huurovereenkomst niet mogelijk om ten nadele van de huurder van deze regels af te wijken. Daarom wordt bij het sluiten van een huurovereenkomst aangeraden u te laten adviseren door onze huurrechtadvocaten over de juridische kant van uw huurovereenkomst.

Burenrecht (algemene hinder en overlast)

Er zijn tal van soorten (onrechtmatige) hinder denkbaar in het burenrecht. De meest gangbare voorbeelden zijn:

  • Buren die geluidsoverlast veroorzaken
  • Buren die uw privacy beperken of bedreigen
  • Overhangende takken of bomen die het zonlicht uit uw tuin wegnemen (verminderde lichtinval)
  • Stankoverlast
  • Uitgebreide bouwplannen

Soms zult u hinder moet dulden, terwijl in andere gevallen de hinder die uw buren veroorzaken dermate ernstig is dat sprake is van onrechtmatige hinder.

Burenrecht bij bouwen en verbouwen

Door bouw of verbouwingen kan overlast op uw eigen perceel ontstaan zoals geluidsoverlast, maar ook blijvende overlast. Meestal moet hinder geduld worden, tenzij sprake is van onrechtmatige hinder. Bij verbouwingen gaat het om het verplaatsen van de erfafscheiding of een aanbouw die bijvoorbeeld de privacy van de buren inperken.

Burenrecht en bomen, struiken en hagen

Ook bomen en struiken kunnen overlast veroorzaken. Overlast door bomen komt bijvoorbeeld voor als bomen de lichtinval op een ander erf beperken. Dit kan onrechtmatig zijn. Ook hier geldt de hoofdregel van het burenrecht: het is voor een eigenaar van een erf niet toegestaan om eigenaars van andere erven onrechtmatig te hinderen.

Burenrecht en wateroverlast

Mogelijk ondervindt u wateroverlast van uw buren. De hoofdregel in het burenrecht luidt dat het voor een eigenaar van een erf niet toegestaan om eigenaars van andere erven onrechtmatig te hinderen. Dit betekent dat niet elke vorm van hinder verboden is, maar alleen als zij onrechtmatig is.
Het is verboden onrechtmatige hinder toe te brengen aan eigenaars van andere erven door het wijzigen van onder meer de hoeveelheid water op een erf.

Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren / Vereniging van Eigenaars (VvE) is een vereniging van eigenaren van de woningen die onderdeel zijn van een appartementencomplex. De VvE zorgt ervoor dat het appartementencomplex onderhouden wordt en dat de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren, voor zo ver mogelijk, behartigd worden. De Vereniging van Eigenaars is een rechtspersoon en kan zelfstandig besluiten nemen. Echter, er komen regelmatig geschillen voor binnen VvE’s. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer een opdracht van de opdrachtgever accepteert. Deze overeenkomst moet worden onderscheiden van de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van aanneming van werk. De opdracht moet betrekking hebben op het verrichten van werkzaamheden. Beide partijen hebben een aantal verplichtingen.

Aanneming van werk

De aannemingsovereenkomst betreft de aanneming van werk. Deze overeenkomst moet worden onderscheiden van de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht. Aanneming van werk betekent dat partij A, de aannemer, met partij B, de opdrachtgever, afspreekt om voor B buiten dienstbetrekking (zonder arbeidsovereenkomst) een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen. Daarvoor moet de opdrachtgever een afgesproken geldsom betalen aan de aannemer. De aannemer mag het werk uitbesteden aan iemand anders en hoeft de werkzaamheden niet zelf uit te voeren. Echter, de aannemer blijft verantwoordelijk voor het werk.

DISCLAIMER

Via de website van De la Parra Advocatuur wordt algemene informatie verstrekt over De la Parra Advocatuur en/of juridische of andere onderwerpen. Voor zover het juridische onderwerpen betreft, is niet beoogd om juridisch advies voor concrete situaties te verlenen. De informatie op de website van De la Parra Advocatuur wordt door ons kantoor met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet ingestaan worden. De la Parra Advocatuur aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de op de website en anderszins aangeboden informatie. Verwijzingen via De la Parra Advocatuur naar externe bronnen en websites, die niet door De la Parra Advocatuur worden onderhouden, zijn louter opgenomen om de bezoeker van de website te informeren. Hoewel De la Parra Advocatuur zeer selectief te werk gaat ten aanzien van de externe bronnen waarnaar wordt verwezen, kan het kantoor niet instaan voor de inhoud en de werking daarvan. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop aangeboden worden. Het is de bezoeker van de website van De la Parra Advocatuur niet toegestaan deze informatie te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De la Parra Advocatuur.