Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht biedt een vangnet voor werknemers die in aanraking komen met ziekte, arbeidsongeschiktheid (WIA, WGA en IVA) en ontslag (WW).

Dit recht wordt echter niet als vanzelfsprekend toegekend, maar wordt getoetst door het UWV aan de hand van procedures, termijnen, de inhoud van de aanvragen en beoordelingen van UWV-artsen. Dit kan voor werkgevers en werknemers vervelende en onverwachte gevolgen hebben.

Mocht u in de situatie verkeren dat het UWV uw aanvraag heeft afgewezen of tot een onverwachte conclusie is gekomen, dan kunnen wij u van dienst zijn. Jaarlijks staan we veel mensen succesvol bij die zich als een nummer behandeld voelen bij het UWV.

Zij voelen zich vaak miskend in de onderzoeken door, en gesprekken met de UWV-keuringsartsen. De uitkomst luidt doorgaans dat de cliënt arbeidsgeschikt is, zonder dat er echt naar de klachten gekeken wordt. Wij helpen hen in beroeps- en bezwaar zaken, en begeleiden het proces van A tot Z.

Wilt U direct contact om uw zaak te bespreken, bel dan met ons kantoor via 071 887 7961.

WW Afgewezen, Gekort of Teruggevorderd?

De WW is een belangrijk vangnet voor situaties waarin u onverhoopt werkloos raakt. Helaas loopt het niet altijd zoals verwacht, en worden WW-aanvragen afgewezen, gekort, gestopt en zelfs teruggevorderd.

Gelukkig kunt u zich beschermen en bezwaar aantekenen tegen beslissingen van het UWV ten aanzien van uw WW, wanneer deze ongunstig voor u uitpakken. Dit moet echter binnen de bezwaartermijn van 6 weken plaatsvinden.

Wij kunnen u bijstaan met de volgende zaken:

 • WW-bezwaarschrift opstellen en indienen tegen beslissingen van het UWV.
 • U bijstaan bij pro forma-zittingen van het UWV.
 • Als u reeds in bezwaar bent gegaan, maar dit heeft niet goed uitgepakt, dan kan De la Parra Advocatuur u ook in beroep bijstaan tegen het UWV door de zaak te laten voorkomen bij de bestuursrechter.

De la Parra Advocatuur helpt jaarlijks een groot aantal mensen in UWV bezwaar- en beroepszaken.
In veel gevallen is de juridische dienstverlening van De la Parra Advocatuur voor u vrijwel kosteloos. Onze dienstverlening wordt dan vergoed uit de gefinancierde rechtsbijstand (pro Deo). Neem contact op om na te gaan of u hiervoor in aanmerking komt. Ingeval u wordt bijgestaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand, dan kunt u mogelijk ook in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Informatie over de bijzondere bijstand kunt u opvragen bij de Gemeente.

Wilt u direct contact om vrijblijvend uw zaak te bespreken, bel dan met ons kantoor via 071 887 7961.

WIA Afgewezen, Gestopt of Terug gedraaid?

Het komt regelmatig voor dat mensen zich miskend voelen in de onderzoeken en gesprekken met de UWV-keuringsartsen. Wij kunnen u helpen in dergelijke situaties.

WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is de uitkering waar werknemers recht op hebben als zij niet of minder kunnen werken na 2 jaar ziekte in een dienstverband bij een werkgever. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen, namelijk:

 • De WIA WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Als u 2 jaar of langer ziek bent, maar mogelijk in de toekomst kan werken, kunt u in aanmerking komen voor deze uitkering.
 • De WIA IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). U kunt in aanmerking komen voor de IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.
 • De WIA-uitkering kan aangevraagd worden door u wanneer u bijna 2 jaar (104 weken) ziek bent geweest, en daardoor 65% of minder kan verdienen van uw oude loon. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt altijd gekeken naar de belastbaarheid, ofwel in welke mate u nog kan werken en wat voor werk dat dan zou zijn.

In het proces van de aanvraag en daaropvolgend zijn er verschillende stappen te doorlopen die al dan niet worden goedgekeurd door het UWV en daarmee bepalend zijn of de WIA wordt afgewezen, gestopt of zelfs wordt teruggevorderd.

WIA Aanvraag

Zodra de WIA-uitkering is aangevraagd, beoordeelt het UWV of de aanvrager een uitkering kan krijgen. Zo kijkt het UWV naar wat de werknemer en werkgever hebben gedaan om de werknemer weer aan het werk te laten gaan. Ook wordt er getoetst of er door de werkgever ander werk is aangeboden of dat er getracht is de werkzaamheden aan te passen. Deze beoordeling geschiedt aan de hand van zowel het re-integratie verslag, het Plan van Aanpak, de Probleemanalyse en het dossier van de arbodienst.

Als het re-integratie verslag onvoldoende is

Als de inspanningen als onvoldoende worden beoordeeld, kan de werkgever gedwongen worden om het loon langer door te betalen voor maximaal 1 jaar.
Indien u als werkgever het hier niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken. In dergelijke situaties bevelen wij het aan dat u contact opneemt met een ervaren advocaat.

Beoordeling verzekeringsarts

Indien het re-integratie verslag, het Plan van Aanpak en de Probleemanalyse voldoende zijn, gaat het UWV verder met de aanvraag voor de WIA en krijgt de werknemer een uitnodiging van de verzekeringsarts van het UWV.

De verzekeringsarts kijkt vooral naar de fysieke en mentale belastbaarheid. Ook kijkt de arts of uw klachten tijdelijk of blijvend zijn. Hiertoe wint de arts vaak informatie in bij behandelende artsen en deskundigen.

Indien de UWV-arts van mening is dat u belastbaar bent in enige vorm, dan zult u worden uitgenodigd voor een gesprek met de arbeidsdeskundige.

Beslissing UWV op WIA-Aanvraag

Binnen 8 weken na uw WIA-aanvraag weet u of u een WIA-uitkering krijgt. De beslissing omvat:

 • of u een WIA-uitkering krijgt
 • welk soort WIA-uitkering u krijgt (IVA, WGA LAU, WGA LGU, WGA VVU)
 • hoe hoog deze is
 • per wanneer u de uitkering ontvangt
 • uitleg over hoe het UWV uw uitkering heeft berekend
 • de redenen voor de beslissing

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar- en beroepsprocedures voeren.

Bezwaar en beroepszaken met De la Parra advocatuur

Indien u het niet eens bent met de beslissing van het UWV, dan kunt u bezwaar maken. Let op dat u dit tijdig doet, namelijk binnen de bezwaartermijnen die het UWV hanteert.
Wij kunnen u bijstaan met de volgende zaken:

 • WIA / WGA/ IVA-bezwaarschrift opstellen en indienen tegen beslissingen van het UWV.
 • U bijstaan bij pro forma-zittingen van het UWV.

Als u reeds in bezwaar bent gegaan, maar dit heeft niet goed uitgepakt dan kan De la Parra Advocatuur u ook in beroep bijstaan tegen het UWV door de zaak te laten voorkomen bij de bestuursrechter.

Gesubsidieerde rechtsbijstand al dan niet via bijzondere bijstand.

In veel gevallen is de juridische dienstverlening van De la Parra Advocatuur voor u vrijwel kosteloos. Onze dienstverlening wordt dan vergoedt uit de gefinancierde rechtsbijstand (pro Deo). Neem contact op om na te gaan of u hiervoor in aanmerking komt. Ingeval u wordt bijgestaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand, dan kunt u mogelijk ook in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Informatie over de bijzondere bijstand kunt u opvragen bij de Gemeente.

Neem contact op om na te gaan of u hiervoor ook in aanmerking komt. Wilt u direct contact om vrijblijvend uw zaak te bespreken, bel dan met ons kantoor via 071 887 79 61.

DISCLAIMER

Via de website van De la Parra Advocatuur wordt algemene informatie verstrekt over De la Parra Advocatuur en/of juridische of andere onderwerpen. Voor zover het juridische onderwerpen betreft, is niet beoogd om juridisch advies voor concrete situaties te verlenen. De informatie op de website van De la Parra Advocatuur wordt door ons kantoor met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet ingestaan worden. De la Parra Advocatuur aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de op de website en anderszins aangeboden informatie. Verwijzingen via De la Parra Advocatuur naar externe bronnen en websites, die niet door De la Parra Advocatuur worden onderhouden, zijn louter opgenomen om de bezoeker van de website te informeren. Hoewel De la Parra Advocatuur zeer selectief te werk gaat ten aanzien van de externe bronnen waarnaar wordt verwezen, kan het kantoor niet instaan voor de inhoud en de werking daarvan. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop aangeboden worden. Het is de bezoeker van de website van De la Parra Advocatuur niet toegestaan deze informatie te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De la Parra Advocatuur.