+31 071 88 77 961

Maandag - Vrijdag
09:00 tot 17:30 uur

info@delaparra.nl

Wij reageren zo snel mogelijk

Strafrecht

In aanraking komen met politie of justitie is een vervelende ervaring. In dat geval staan onze strafrechtadvocaten voor u klaar. Zij hebben ruime ervaring in het bijstaan van cliënten in strafzaken. Zij kunnen u van begin tot eind bijstaan, dus vanaf de piketfase tot aan het vonnis bij de rechter.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat de situatie of aanleiding ook is geweest voor het in aanraking komen met politie en justitie, het beste wat u kunt doen is een goede en ervaren strafrechtadvocaat inschakelen. Ook indien u onschuldig bent. Vervolgd worden kan namelijk grote gevolgen voor u hebben.

De straf die opgelegd kan worden is afhankelijk van het misdrijf waarvan u wordt verdacht, maar ook van uw verleden. Als u al een strafblad heeft, dan loopt u risico op een hogere strafmaat.

Een aanhouding of verhoor door de politie is een serieuze zaak. Leg geen verklaring af die tegen u kan werken. Beter kunt u zich beroepen op uw zwijgrecht. En direct een goede strafrechtadvocaat inschakelen. Ook tijdens een politieverhoor heeft u recht op rechtsbijstand van een strafrechtadvocaat.

In beslag genomen voorwerpen

Het kan gebeuren dat er door de politie of justitie voorwerpen in beslag worden genomen, zoals een auto of uw mobiele telefoon. Als u niet tijdig aangeeft dat u uw eigendom terug wilt, dan kan het gebeuren dat de voorwerpen worden vervreemd of zelfs vernietigd. Vaak resteert dan slechts een aanbod van het Openbaar Ministerie tot vergoeding van de dagwaarde.

Om deze situaties te voorkomen, is het belangrijk dat u snel een advocaat inschakelt om contact te leggen met het Openbaar Ministerie of om zelfs een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank.

Voor direct advies, neem vrijblijvend contact op via 071-887-79-61.

Cybercriminaliteit, computercriminaliteit en privacy

Hacken en computercriminaliteit, waaronder wordt verstaan het inbreken in een computer(systeem), is al lang geen onschuldige bezigheid meer waar intelligente tieners zich mee bezig houden na schooltijd. Cybercriminaliteit zien we steeds vaker terug in de georganiseerde misdaad en berokkent de economie jaarlijks miljoenen euro’s aan schade.

Er zijn vele varianten van cyber- en computercriminaliteit. Tot deze vorm van criminaliteit worden vrijwel alle misdrijven gerekend waarbij ICT, computers en/of netwerken worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Schending van de auteursrechten, door illegaal en digitale verspreiding van films en muziek op filesharing netwerken
 • Het hacken van een computersysteem of netwerk, als feit op zich, als terroristische activiteit of teneinde data of gelden te stelen
 • Online fraude en oplichting, waaronder phishing attacks en het bestellen van goederen met gestolen creditcardnummers
 • Het verspreiden van illegale inhoud, zoals kinderporno of extremisme geldt als een vorm van computercriminaliteit
 • Het afnemen van online- en kabeldiensten zonder hiervoor te betalen
 • Denial-of-Service attacks met gekaapte computers, waarmee een target website of server uit de lucht wordt gehaald doordat er teveel verzoeken naartoe worden gestuurd
 • Het kraken van de beveiliging van software en de verspreiding hiervan
 • Schending van de privacy door het aftappen of opnemen van gegevens waartoe ook afluisteren en video-opname gerekend wordt
 • Het online stalken (volgen en lastigvallen) van anderen via e-mail of websites

Doordat cyber- en computercriminaliteit, maar ook schending van de privacy, zoveel verschillende vormen kunnen aannemen en de ernst van de situatie afhankelijk is, is het onmogelijk om hier aan te geven wat voor straffen kunnen worden geëist en opgelegd. De in cybercriminaliteit gespecialiseerde advocaten van De la Parra kunnen u hier echter bij helpen.

De la Parra Strafrechtadvocatuur hebben zich sinds een aantal jaren toegelegd op cyber- en computercriminaliteit. Hierdoor kunnen zij u adequaat bijstaan wanneer u wordt verdacht van strafbare feiten op het gebied van cyber- en computercriminaliteit.

Voor direct advies, neem vrijblijvend contact op via 071-887-79-61.

Dagvaarding of strafbeschikking ontvangen?

Het kan zijn dat u na een eerder verhoor of aanhouding door de politie een dagvaarding ontvangt. U wordt dan door de Officier van Justitie vervolgd in verband met een strafbaar feit waarvan u verdacht wordt.

Ook kan het zijn dat u een strafbeschikking heeft ontvangen van het Openbaar Ministerie. Het OM kan namelijk zelf een straf opleggen voor veel voorkomende strafbare feiten en overlast gevende feiten zoals eenvoudige mishandeling, dronkenschap, winkeldiefstal, rijden onder invloed, en bedelen.

Het OM kan echter geen celstraf opleggen, maar wel bijvoorbeeld taakstraffen (tot 180 uur), rijverboden, geldboetes, gedragsaanwijzingen zoals een stadionverbod, maar ook het betalen van een schadevergoeding. Als u een strafbeschikking heeft ontvangen, maar u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Uw zaak komt dan voor bij de strafrechter die uw zaak opnieuw beoordeelt.

Indien u een dagvaarding ontvangt: de dagvaarding omschrijft het strafbaar feit waar u van verdacht wordt en geeft aan op welke datum en tijdstip u wordt verwacht voor de rechter te verschijnen. U kunt worden opgeroepen voor de kantonrechter, de politierechter en de meervoudige kamer.

De dagvaarding is een belangrijk document. Aan de hand hiervan kunnen onze advocaten documenten van de strafzaak en uw strafblad opvragen.

U hebt recht op een goede rechtsvertegenwoordiging door de beste strafrechtadvocaten.

 

Voor direct advies, neem vrijblijvend contact op via 071-887-79-61.

Eenvoudige en gekwalificeerde diefstal, inbraak en straatroof

Bij diefstal is er sprake van onrechtmatige toe-eigening van een goed. Diefstal kan van toepassing zijn bij toe-eigening van geld, maar ook bijvoorbeeld bij toe-eigening van producten in een winkel, een fiets op straat of een auto die niet van u is. Bij hennepkwekerijen is er vaak sprake van diefstal van elektriciteit.

Veel diefstallen zijn de zogenoemde eenvoudige diefstallen, zoals winkeldiefstal, zakkenrollerij en fietsendiefstal. Gekwalificeerde ofwel complexere diefstallen zijn bijvoorbeeld inbraak en huisvredebreuk, gewapende overvallen, diefstal met geweld, maar ook diefstal van de werkgever.

Het is belangrijk om een strafrechtadvocaat te raadplegen voorafgaand aan een verhoor en de zitting bij de strafrechter, zodat u uw zaak kan bespreken. Op die manier kunt u goed geadviseerd worden wat uw kansen zijn op de zitting en welke strategie het beste gevolgd kan worden.

Voor een eenvoudige diefstal kan een maximale straf worden opgelegd van 4 jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal € 20.000. In voorkomende gevallen wordt echter vaak volstaan met een taakstraf. Dit is zeer afhankelijk van de situatie.

Bij gekwalificeerde diefstal kan de straf oplopen tot maximaal 9 jaar. Als geweld bij diefstal leidt tot letsel, kan de geëiste en opgelegde gevangenisstraf oplopen tot 15 jaar. Boetes bij gekwalificeerde diefstallen kunnen oplopen tot maximaal € 75.000.
Veel voorkomende vormen van vermogensdelicten waarin wij met regelmaat en succesvol cliënten bijstaan:

 • Winkeldiefstal
 • Autodiefstal
 • Fietsendiefstal
 • Straatroof
 • Diefstal met geweld
 • Koperdiefstal
 • Poging tot inbraak
 • Woninginbraak
 • Bedrijfsinbraak
 • Overval
 • Schuldheling
 • Opzetheling
 • Bedrog
 • Oplichting
 • Vernieling

 

Voor direct advies, neem vrijblijvend contact op via 071-887-79-61.

Drugsdelicten waaronder drugshandel, productie en transport

Wanneer u wordt vervolgd in verband met de handel, teelt, de productie of het in bezit hebben van verdovende middelen, is het van belang om een goede strafrechtadvocaat in te schakelen.

Drugsdelicten worden onderscheiden in delicten die te maken hebben met softdrugs (het kweken, handelen en gebruiken van wiet en cannabis, Lijst 2) en de delicten die te maken hebben met harddrugs (heroïne, cocaïne, XTC, Lijst 1).

Verschillende drugsdelicten waar wij regelmatig mee in aanraking komen:

 • Wietplantage / hennepkwekerij opgerold
 • Drugsdealen, waaronder handel in wiet (softdrugs), amfetaminen, xtc en cocaïne (harddrugs)
 • Het bezit van wiet en andere softdrugs of het bezit van harddrugs
 • Voorbereidingshandelingen (de voorbereidingen omtrent het opzetten van een wietkwekerij of xtc-laboratorium)

De straf die opgelegd kan worden voor bijvoorbeeld drugs dealen of de productie van meta-amfetaminen, is zeer afhankelijk van de situatie. Op het bezit, de productie en handel van harddrugs staat maximaal 6 maanden tot 12 jaar gevangenisstraf.

De lagere gevangenisstraf zal eerder worden opgelegd wanneer de rol van de verdachte beperkt is en het om een zeer beperkte hoeveelheid gaat, terwijl maximaal 12 jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd als het bijvoorbeeld gaat om omvangrijke productie en handel van xtc.

Voor productie van wiet en betrokkenheid bij een wietplantage gelden andere straffen. Deze zijn eveneens situatie afhankelijk van zowel de omvang van de wietkwekerij als de rol van de verdachte, maar de maximumstraf hiervoor is 6 jaar.

 

Voor direct advies, neem vrijblijvend contact op via 071-887-79-61.

Fraude en oplichting

Met de term fraude wordt in alledaags taalgebruik gewezen op verschillende misdrijven, waaronder oplichting, valsheid in geschrifte en bedrog. Het behoort tot de vermogensdelicten waar diefstal en inbraak ook onder vallen.

Fraude is het opzettelijk misleiden van een ander om onrechtmatig voordeel te verkrijgen. Daarbij worden vaak gegevens en informatie gemanipuleerd.

Oplichting speelt zich vaak af in de persoonlijke sfeer en vaak zonder de manipulatie van informatie. Hierdoor is oplichting lastiger te vervolgen en te bewijzen door justitie.

Bij de vervolging van fraude zal het Openbaar Ministerie er alles aan doen om de gefraudeerde gelden terug te vorderen. Dit zal de belangrijkste pijler zijn bij de vervolging.

De straf bij fraude en oplichting hangt sterk samen met de situatie, de omvang van de fraude / oplichting en de persoon van de verdachte.

Veel voorkomende fraudezaken zijn:

 • Uitkeringsfraude, zoals fraude met de WW, persoonsgebonden budget en sociale bijstand
 • Valsheid in geschrifte
 • Oplichting
 • Vastgoedfraude
 • Belastingfraude
 • Computer en internet fraude
 • Maken, verhandelen en gebruiken van vals geld
 • Skimmen

 

Voor direct advies, neem vrijblijvend contact op via 071-887-79-61.

Mishandeling en geweldpleging

Geweldsmisdrijven zoals mishandeling, zijn waarschijnlijk de meest voorkomende misdrijven in het strafrecht. Geweldsmisdrijven lopen uiteen van eenvoudige mishandeling tot openlijke geweldpleging, zware mishandeling en zelfs doodslag of moord.

Eenvoudige mishandeling houdt in dat u iemand opzettelijk pijn en/of letsel toebrengt. Ook als het slachtoffer geen letsel heeft, kan er sprake zijn van mishandeling. Van eenvoudige mishandeling kan al sprake zijn als je iemand in het water duwt en er sprake is van lichamelijk ongemak.

Van zware mishandeling is sprake als u opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt. Van zwaar lichamelijk letsel is bijvoorbeeld sprake als er geen vooruitzicht is op volledige genezing van het letsel, of als de zware mishandeling heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer.

Het kan zijn dat er sprake is van eenvoudige mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. In dat geval was er geen opzet in het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Hiervan kan sprake zijn als er een vechtpartij plaatsvindt, waarbij één klap dusdanige lichamelijke schade aanricht dat het slachtoffer invalide raakt.

Mishandeling heeft over het algemeen ernstige gevolgen voor het slachtoffer en kan daarom zwaar bestraft worden. De maximale strafmaat voor eenvoudige mishandeling is 3 tot 9 jaar gevangenisstraf. De maximale strafmaat voor zware mishandeling is 8 tot 15 jaar.

De strafmaat kan hoger uitvallen als de mishandeling plaats heeft gevonden binnen het gezin en gericht is tegen de moeder of het kind, zoals bij huiselijk geweld vaak het geval is.

Het is belangrijk dat u zich goed laat adviseren over uw positie als verdachte wanneer u door de politie als verdachte wordt aangehouden of wordt opgeroepen voor verhoor.

 

Voor direct advies, neem vrijblijvend contact op via 071-887-79-61.

Verkeersdelicten (rijbewijs ingevorderd, rijden onder invloed)

Wanneer u te hard heeft gereden of heeft gereden onder invloed van alcohol of drugs, kan uw rijbewijs door de politie worden ingevorderd.

U raakt uw rijbewijs kwijt bij een snelheidsovertreding van meer dan 50 km per uur. Ook raakt u uw rijbewijs kwijt als u teveel alcohol in uw bloed heeft. Dit is al het geval bij 0,5 promille (ongeveer twee glazen alcohol) voor ervaren bestuurders en 0,2 promille (ongeveer 1 glas alcohol) voor een beginnend bestuurder (iemand die korter dan 5 jaar zijn of haar rijbewijs heeft).

Het gebruik van drugs in het verkeer kan eveneens consequenties hebben. Wanneer uw rijbewijs is ingenomen, beslist de Officier van Justitie vervolgens binnen 10 dagen of u uw rijbewijs terugkrijgt of dat uw rijbewijs ingevorderd blijft. Als de Officier van Justitie niet binnen 10 dagen een beslissing heeft genomen, krijgt u uw rijbewijs terug.

In de meeste gevallen zal de officier van justitie uw rijbewijs ingevorderd houden voor minimaal 2 maanden. Wij kunnen u echter helpen bij het indienen van een verzoek om uw rijbewijs sneller terug te geven, omdat dit bijvoorbeeld veel invloed heeft op uw werksituatie en u echt een auto moet kunnen besturen.

Tegen de beslissing van de Officier van Justitie kunnen wij namens u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. De rechtbank zal het klaagschrift zo snel mogelijk in behandeling nemen. Neem contact op om te bezien of een klaagschrift in uw situatie zinvol is.

 

Voor direct advies, neem vrijblijvend contact op via 071-887-79-61.

Wapendelicten (wapenbezit, wapenhandel en hanteren van wapens)

Wanneer u verdacht wordt van illegaal wapenbezit, wapenhandel of het hebben en hanteren van een (nep) wapen, kunt u worden aangehouden, of opgeroepen voor verhoor. In Nederland mag je, een aantal uitzonderingen daargelaten, niet in het bezit zijn van de meeste wapens en op wapens lijkende items.

Er zijn meerdere typen en soorten wapens die worden aangemerkt als verboden.

Categorie 1 wapens zijn wapens, niet zijnde vuurwapens, welke de overheid voor iedereen buiten de overheid heeft verboden. De wapens die binnen deze categorie vallen zijn onder meer:

 • Stiletto messen
 • Werpmessen
 • Vlindermessen
 • Boksbeugels
 • Katapulten
 • Ploertendoders
 • Gummiknuppels
 • Pijlen met snijdende delen
 • Andere ongewenste niet-vuurwapens
 • Voorwerpen die qua vorm en afmetingen sterk op echte wapens lijken

Categorie 2 wapens zijn vuurwapens en wapens welke de overheid het gebruik en bezit wettelijk heeft beperkt tot de overheid zelf (defensie / krijgsmacht en de politie), maar verboden zijn daarbuiten:

 • (Volautomatische) vuurwapens
 • Handgranaten
 • Andere militaire wapens
 • Pepperspray
 • Andere voorwerpen met giftige, weerloos makende en traan verwekkende stoffen
 • Pistolen
 • Revolvers
 • Geweren
 • Alarmpistolen

Categorie 3 wapens zijn wapens waarvan de overheid het bezit en gebruik beperkt tot zichzelf en iedereen die hiervoor een vergunning toegekend heeft gekregen van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan wapens voor jagers en sportschutters.

Sommige wapens zijn voor meerderjarigen niet verboden om te bezitten, in juridische term voorhanden te hebben, maar zijn wel verboden om in het openbaar te dragen. Dit zijn de zogenaamde categorie 4 wapens. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld zwaarden, keukenmessen, degens, kruisbogen, wapenstokken, luchtdrukgeweren, harpoenen en wapenstokken.

De maximumstraf voor het illegaal bezitten van een stiletto en andere wapens uit categorie 1 is 9 maanden gevangenisstraf of een geldboete van € 4.500. De maximumstraf voor het illegaal bezitten van een wapen uit categorie 2 en 3, zoals een geweer, is een gevangenisstraf van 4 jaar of een geldboete van € 45.000.

Tot slot, de maximum straf voor het illegaal handelen in vuurwapens is 8 jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 45.000. Indien u wordt verdacht, bent aangehouden of bent opgeroepen voor verhoor vanwege verboden wapenbezit, wapenhandel of het gebruik van een (nep)wapen, is het van belang om zo snel mogelijk een goede strafrechtadvocaat in te schakelen.

 

Voor direct advies, neem vrijblijvend contact op via 071-887-79-61.

Zedendelicten (schending eerbaarheid, aanranding en verkrachting)

Wanneer u verdacht wordt van een zedendelict en u wordt schuldig bevonden, kunt u voor langere tijd de gevangenis in gaan.

Seksueel misbruik zoals aanranding en verkrachting, maar ook ander seksueel geweld zoals misbruik en incest worden gerekend tot de zedendelicten. Bij incest en misbruik is er bovendien sprake van ongelijkwaardigheid in een relatie en is er dus sprake van leeftijds- of machtsverschil. Er wordt dan gesproken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. In vrijwel alle gevallen is dergelijk gedrag strafbaar.

Aanranding houdt in dat er sprake is van het dwingen van een ander tot een ontuchtige handeling, onder bedreiging van of met geweld. De ontuchtige handeling betreft een seksuele handeling, een schending van de eerbaarheid van een ander. Dit is niet beperkt tot het zoenen of aanraken van de ander, maar kan ook het zogenaamde potloodventen betreffen of het dwingen van de ander om zelfbevrediging te aanschouwen. Het bespieden, heimelijk filmen of fotograferen van een ander wordt niet gerekend tot aanranding, maar is wel strafbaar.

Verkrachting onderscheidt zich van aanranding, omdat er bij verkrachting sprake is van lichamelijke penetratie onder dwang. Dit moet echter worden bewezen, wat lastiger is dan het bewijzen van ontuchtige handelingen. Vanwege de lichamelijke penetratie, ofwel verdergaande schending van de lichamelijke integriteit van de ander, is de straf voor verkrachting hoger dan die voor aanranding.

De straf voor aanranding is maximaal 8 jaar gevangenisstraf of de oplegging van een boete van de 5de categorie, ongeveer € 75.000. De geëiste en opgelegde straf hangen uiteraard af van de omstandigheden van het geval en of er sprake is van eerdere, vergelijkbare veroordelingen. Verzwarende omstandigheden zijn onder meer aanranding met meerdere personen (maximaal 10 jaar en 8 maanden gevangenisstraf) en seksueel misbruik zoals aanranding van een kind of onder het gezag staande pupil (maximaal 10 jaar en 8 maanden gevangenisstraf).

De straf voor verkrachting is maximaal 12 jaar gevangenisstraf. Hiervoor is het dus noodzakelijk dat bewezen kan worden dat penetratie heeft plaatsgevonden.

Zedendelicten zijn ernstige strafbare feiten. Als u verdachte bent in een zedendelict, wordt opgeroepen voor verhoor in verband met een zedendelict of bent aangehouden, is het van belang een goede betrokken zedenzakenadvocaat te raadplegen.

De la Parra Strafrechtadvocatuur hebben ruime ervaring en kunnen u adequaat bijstaan in dergelijke zaken.

 

Voor direct advies, neem vrijblijvend contact op via 071-887-79-61.

DISCLAIMER

Via de website van De la Parra Advocatuur wordt algemene informatie verstrekt over De la Parra Advocatuur en/of juridische of andere onderwerpen. Voor zover het juridische onderwerpen betreft, is niet beoogd om juridisch advies voor concrete situaties te verlenen. De informatie op de website van De la Parra Advocatuur wordt door ons kantoor met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet ingestaan worden. De la Parra Advocatuur aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de op de website en anderszins aangeboden informatie. Verwijzingen via De la Parra Advocatuur naar externe bronnen en websites, die niet door De la Parra Advocatuur worden onderhouden, zijn louter opgenomen om de bezoeker van de website te informeren. Hoewel De la Parra Advocatuur zeer selectief te werk gaat ten aanzien van de externe bronnen waarnaar wordt verwezen, kan het kantoor niet instaan voor de inhoud en de werking daarvan. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop aangeboden worden. Het is de bezoeker van de website van De la Parra Advocatuur niet toegestaan deze informatie te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De la Parra Advocatuur.