+31 071 88 77 961

Maandag - Vrijdag
09:00 tot 17:30 uur

info@delaparra.nl

Wij reageren zo snel mogelijk

Klachten- en geschillenregeling

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. Onder klacht wordt verstaan: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.
 2. Onder klager wordt verstaan: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.
 3. Onder klachtenfunctionaris wordt verstaan: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.
 4.  

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen De la Parra Advocatuur en de cliënt;
 2. Dhr. mr. R.L. de la Parra van De la Parra Advocatuur draagt zorg voor de klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.
 3.  

Artikel 3 Doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van een goede klachtenbehandeling;
 4. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.
 5.  

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. De la Parra Advocatuur heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening. De kantoorklachtenregeling is opgenomen in de algemene voorwaarden.
 2. Voor klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, bestaat er de mogelijkheid deze voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur ter verkrijging van een bindende uitspraak.
 3.  

Artikel 5 Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar R.L. de la Parra die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Wanneer de klacht gericht is aan de advocaat die tevens klachtenfunctionaris is, zal een andere advocaat als klachtenfunctionaris optreden om belangenverstrengeling te voorkomen.
 4. Degene over wie is geklaagd, tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 5. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn, waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 6. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd, schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht al dan niet vergezelt van aanbevelingen.
 7. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het klachtenregistratieformulier.
 8.  

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd, nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 3.  

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 3. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
 4.  

Artikel 8 Klachtregistratie

De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

 

Artikel 9 Preventieve actie

De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.