+31 071 88 77 961

Maandag - Vrijdag
09:00 tot 17:30 uur

info@delaparra.nl

Wij reageren zo snel mogelijk

Privacyverklaring

De la Parra Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. De la Parra Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. In dit privacy statement en deze disclaimer wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n)wiens persoonsgegevens De la Parra Advocatuur verwerkt.

 

 

1. De la Parra Advocatuur: contactgegevens
De la Parra Advocatuur wordt aangeduid als de verwerkingsverantwoordelijke. Het kantoor is gevestigd aan de Heerenweg 1A, 2222 AM in Katwijk (ZH). De la Parra Advocatuur is telefonisch bereikbaar op 071-8877961 en per e-mail via info@delaparra.nl.

 

 

2. Toepasselijkheid privacy statement & disclaimer
Dit privacy statement en deze disclaimer gelden voor alle personen van wie De la Parra Advocatuur persoonsgegevens verwerkt.

Dit privacy statement en deze disclaimer zijn van toepassing op:

 • De cliënten van De la Parra Advocatuur;
 • Potentiële cliënten van De la Parra Advocatuur met wie contact is gelegd of met wie contact zal worden gelegd;
 • Alle bezoekers van de website van De la Parra Advocatuur;
 • Alle andere personen die contact met De la Parra Advocatuur opnemen;
 • Alle andere personen van wie De la Parra Advocatuur persoonsgegevens verwerkt.

Dit privacy statement en deze disclaimer gelden echter niet voor werknemers van en sollicitanten bij De la Parra Advocatuur.

 

 

3. Verwerking van persoonsgegevens

De la Parra Advocatuur verwerkt verschillende persoonsgegevens. Daarbij gaat het om persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebt, persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan onze website zijn gegenereerd en persoonsgegevens die wij aan andere bronnen ontlenen, zoals zakelijke social media.

Persoonsgegevens die u verstrekt heeft, zijn:

 

 • Persoonsgegevens die benodigd zijn voor de behandeling van uw dossier;
 •  
 • Contactgegevens die u tijdens intake- of telefoongesprekken hebt verstrekt;
 •  
 • Persoonsgegevens (waaronder contactgegevens) die u hebt ingevuld op contactformulieren.
 •  
 • Persoonsgegevens, verkregen gegenereerd door of via bezoeken aan onze website, zijn:
 •  
 • Uw surfgedrag op onze website tijdens uw bezoeken, waaronder de pagina’s die u bekeken hebt;
 •  
 • Uw IP-adres.
 •  
 • Persoonsgegevens die wij uit andere bronnen hebben verkregen, zijn:
 •  
 • Uw persoonsgegevens die op openbare zakelijke social media beschikbaar zijn, waaronder Linkedin.
 •  
 • Persoonsgegevens die op andere openbare zakelijke websites beschikbaar zijn, zoals de Kamer van Koophandel en dergelijke.
 •  

Via onze website kunt u doorverwezen worden naar andere websites, waaronder Linkedin. De la Parra Advocatuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van dergelijke websites.

Het op andere wijze verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u De la Parra Advocatuur daarvoor ondubbelzinnig toestemming verleend heeft.

 

 

4. Het gebruik van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor verschillende doeleinden. Het gaat daarbij om:

 

 • Het onderhouden van contact met u, ook voor eventueel toekomstige dossiers;
 •  
 • Wettelijke verplichtingen na te komen.
 •  
 • Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) zijn advocaten in bepaalde gevallen verplicht informatie in te winnen en te documenteren, waaronder een kopie van een identiteitsbewijs;
 •  
 • De uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven om juridische diensten te verlenen;
 •  
 • De verbetering van onze productinformatie en het uitvoeren van marketingwerkzaamheden, waaronder klanttevredenheidsonderzoeken.
 •  

5. Verwerking van persoonsgegevens: rechtsgronden
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag een verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend persoonsgegevens verwerken als dit op één van de aldaar genoemde gronden kan worden gebaseerd. De la Parra Advocatuur verwerkt persoonsgegevens op grond van één van de volgende rechtsgronden:

 

 

 • Wettelijke verplichting;

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) zijn advocaten in bepaalde gevallen verplicht informatie in te winnen en te documenteren, waaronder een kopie van een identiteitsbewijs;

 

 

 • In verband met een gerechtvaardigd belang;

De la Parra Advocatuur heeft het recht uw persoonsgegevens te verwerken als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, mits daarbij geen onevenredige inbreuk op uw privacy wordt gemaakt.

 

 • Toestemming;
 •  

Indien De la Parra Advocatuur u toestemming heeft gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens én u toestemming verleend heeft, dan heeft u te allen tijde het recht de toestemming in te trekken.

 

 

 • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten daarvan.

Wanneer u aan De la Parra Advocatuur een opdracht heeft verleend tot het verrichten van juridische diensten, dan verwerkt De la Parra Advocatuur uw persoonsgegevens indien en voor zover dat noodzakelijk is, voor de uitvoering van de opdracht.

 

 

6. Het delen van persoonsgegevens met derden
De la Parra Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden. Hierbij valt het te laten uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek,  waarneming van de praktijk door een andere advocaat of in verband met gerechtelijke procedures of correspondentie met de wederpartij. 

Daarnaast kan De la Parra Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie,  voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met een derde partij die namens en in opdracht van De la Parra Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door De la Parra Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

De la Parra Advocatuur houdt gebruikersgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door De la Parra Advocatuur verkocht aan derden.

 

 

7. Social media
Op de website van De la Parra Advocatuur zijn knoppen (ook wel buttons genoemd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn en Facebook. De la Parra Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van de media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen. De la Parra Advocatuur is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw genoemde verzoek geeft De la Parra Advocatuur dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media, dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijderen of andersoortige privacy aan te vragen.

 

 

8. Blog / forum
Op de website biedt De la Parra Advocatuur een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens.

 

 

9. Verwerkers van persoonsgegevens
Voor het verwerken van uw persoonsgegevens kan De la Parra Advocatuur dienstverleners (verwerkers) inschakelen die alleen op basis van opdrachtverlening persoonsgegevens voor ons kantoor verwerkt. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst die aan de eisen voldoet uit de AVG. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om ICT-dienstverleners die zorgen voor het beveiligen van onze systemen en website.

De la Parra Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

 

10. Beveiliging persoonsgegevens
De la Parra Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen, om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval De la Parra Advocatuur gebruik maakt van de diensten van derde partijen, zoals een ICT-dienstverlener, zal De la Parra Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

 

11. Bezoekers website                                                                                                  Als u onze website bezoekt, worden er ook gegevens verzameld. Dit gebeurt anoniem. De la Parra Advocatuur kan op basis van deze gegevens het surfgedrag op de website analyseren. Dit doen wij om onze website gebruiksvriendelijk te maken voor onze gebruikers. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. De la Parra Advocatuur maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dit om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgverzoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

 

 

12. Wijzigen privacy statement        

De la Parra Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder moment zonder voorafgaande kenniswijziging te wijzigen. Raadpleeg daarom met enige regelmaat onze website.

 

 

13. Vragen over uw persoonsgegevens

Op basis van de wet heeft iedere persoon bepaalde rechten ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In sommige gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 071-8877961 of per e-mail via info@delaparra.nl.

 

 

14. Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De la Parra Advocatuur, kunt u daarover contact opnemen. Dit kan telefonisch via 071-8877961 of per e-mail via info@delaparra.nl. Wij zullen dan ook proberen om samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan heeft u altijd de mogelijkheid zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Dit privacy statement is op d.d. 21 februari vastgesteld.